Podmínky užívání

Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace Mergado

Smluvní strany:

 1. Mergado technologies, s. r. o., Pavlovská 12, 623 00, Brno, IČ: 03570061, (dále jen „provozovatel“)
 2. Osoba (fyzická či právnická), která si objednává služby u poskytovatele za užití ustanovení těchto podmínek (dále jen „uživatel“).

Preambule

Následující text je „smluvním ujednáním“, jehož odsouhlasením se uživatel internetové aplikace Mergado (dále jen „uživatel“ či „uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „smluvní ujednání“). V případě porušení smluvních ujednání kterýmkoli uživatelem může provozovatel internetové aplikace Mergado uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních ujednáních.

Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy je poskytnutí licence, případně podlicence na využívání aplikace Mergado, což je služba sloužící k optimalizaci inzerce zboží na serverech Zboží.cz, Heureka.cz, Heureka.sk, Google.com apod., včetně volitelných součástí aplikace Mergado, z nichž některé mohou být vytvořeny externími dodavateli (dále jen „aplikace Mergado“).
 • Know-how obsažené v internetové aplikaci Mergado je součástí obchodního tajemství a je chráněno autorským zákonem.

Práva a povinnosti

 • Poskytovatel touto smlouvou uděluje uživateli licenci k užití internetové aplikace Mergado.
 • V případě používání volitelných součástí aplikace Mergado, vytvořených třetími stranami, poskytuje poskytovatel podlicenci, pro kterou platí stejné podmínky jako pro poskytování licence Mergado.
 • Licence je poskytována jako nevýhradní a za úplatu.
 • Uživatel není oprávněn předmět licence zpřístupnit třetím osobám. To znamená, že uživatel není oprávněn zpřístupnit třetím osobám výsledky užívání aplikace Mergado, ani službu pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám její využití, dále není oprávněn provádět změny v aplikaci nebo ji upravovat.
 • Uživatel je povinen užívat aplikaci Mergado v souladu s platnými právními předpisy a těmito licenčními podmínkami.
 • Technické chyby, náměty a připomínky k fungování aplikace Mergado může uživatel posílat emailem na adresy mergado@mergado.cz, mergado@mergado.sk, mergado@mergado.com, nebo vložit na stránky https://forum.mergado.cz/, https://forum.mergado.com/.
 • Provozovatel bere na vědomí technické chyby, pokud je uživatel nahlásí obratem po tom co
  nastanou. Nejpozději však do 14 dnů, od toho kdy nastanou.
 • Uživatel bere na vědomí, že vložené informace mohou být poskytnuty třetím stranám - vývojářům aplikací v Mergado Store. Informace o těchto aplikacích jsou dostupné na stránce https://store.mergado.com/.

Platby

 • Cena za užívání aplikace Mergado je uvedena v ceníku dostupném na adrese https://www.mergado.cz/ceny, https://www.mergado.sk/ceny, https://www.mergado.com/pricing, https://store.mergado.com/.
 • Cena za užití aplikace Mergado je splatná měsíčně předem na základě faktury, kterou zašle poskytovatel uživateli vždy počátkem období, ve kterém bude licence poskytnuta.
 • Po dohodě s provozovatelem, lze prodloužit fakturační období na 3 měsíce, 6 měsíců nebo 12 měsíců. V takovém případě je cena za užití aplikace Mergado splatná předem na základě faktury, kterou zašle poskytovatel uživateli vždy počátkem období, ve kterém bude licence poskytnuta.
 • Faktura je splatná do 10 dnů od doručení. Pokud uživatel zjistí na faktuře nesrovnalosti, je oprávněn požadovat její opravení nejpozději do dne splatnosti písemnou formou.
 • Faktury budou zasílány na kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem při registraci.

Doba trvání licence, zánik licence

 • Licence se poskytuje na dobu neurčitou.
 • Tento smluvní vztah může skončit výpovědí nebo jednostranným ukončením.
 • Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 • Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě:
 • neuhrazení měsíčního licenčního poplatku uživatelem do 10 dnů po datu splatnosti,
 • porušení smluvních a licenčních podmínek uživatelem.
 • Uživatel má právo ukončit smluvní vztah v případě porušení smluvních a licenčních podmínek poskytovatelem.
 • Uživatel nemá nárok na vrácení poplatku ani jeho části.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní shrnutí

Společnost Mergado technologies, s. r. o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správců
  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Mergado technologies, s. r. o., se sídlem Pavlovská 502/12, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 035 70 061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 85012 (dále jen jako „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pavlovská 12, 623 00, Brno, adresa elektronické pošty mergado@mergado.cz, telefon +420  608 44 00 67.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. Doba uložení osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 5. Další příjemci osobních údajů
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) účetní a daňové služby, osoby zajišťující pro správce technické služby, včetně provozu software a ukládání dat, a vývojáři aplikací pro platformu správce.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti Zendesk, Inc., se sídlem 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103. Společnost Zendesk, Inc. je certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.
  4. Správce může využít nástroje třetích stran sídlících v EU: UAB “MailerLite”, se sídlem J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania, Smartlook.com, s.r.o., based at Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT ID: CZ09508830.
 6. Práva subjektu údajů
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Závěrečná a ostatní ustanovení

 • Toto smluvní ujednání a veškeré právní vztahy na základě tohoto smluvního ujednání vzniklé se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 • Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem budou řešeny dohodou stran. V případě, že dohoda nebude možná, dohodly se smluvní strany, že pro řešení sporů bude příslušný Krajský soud v Brně.
 • Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu licenčních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.  
 • Uživatel používá aplikaci Mergado na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání aplikace Mergado.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020. V PDF verzi ke stažení zde:

Starší verze podmínek užívání aplikace Mergado: