Podmínky užívání

Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace Mergado

Smluvní strany:

 1. Mergado technologies, s. r. o., Pavlovská 12, 623 00, Brno, IČ: 03570061, (dále jen „provozovatel“)
 2. Osoba (fyzická či právnická), která si objednává služby u poskytovatele za užití ustanovení těchto podmínek (dále jen „uživatel“).

Preambule

Následující text je „smluvním ujednáním“, jehož odsouhlasením se uživatel internetové aplikace Mergado (dále jen „uživatel“ či „uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „smluvní ujednání“). V případě porušení smluvních ujednání kterýmkoli uživatelem může provozovatel internetové aplikace Mergado uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních ujednáních.

Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy je poskytnutí licence, případně podlicence na využívání aplikace Mergado, což je služba sloužící k optimalizaci inzerce zboží na serverech Zboží.cz, Heureka.cz, Heureka.sk, Google.com apod., včetně volitelných součástí aplikace Mergado, z nichž některé mohou být vytvořeny externími dodavateli (dále jen „aplikace Mergado“).
 • Know-how obsažené v internetové aplikaci Mergado je součástí obchodního tajemství a je chráněno autorským zákonem.

Práva a povinnosti

 • Poskytovatel touto smlouvou uděluje uživateli licenci k užití internetové aplikace Mergado.
 • V případě používání volitelných součástí aplikace Mergado, vytvořených třetími stranami, poskytuje poskytovatel podlicenci, pro kterou platí stejné podmínky jako pro poskytování licence Mergado.
 • Licence je poskytována jako nevýhradní a za úplatu.
 • Uživatel není oprávněn předmět licence zpřístupnit třetím osobám. To znamená, že uživatel není oprávněn zpřístupnit třetím osobám výsledky užívání aplikace Mergado, ani službu pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám její využití, dále není oprávněn provádět změny v aplikaci nebo ji upravovat.
 • Uživatel je povinen užívat aplikaci Mergado v souladu s platnými právními předpisy a těmito licenčními podmínkami.
 • Technické chyby, náměty a připomínky k fungování aplikace Mergado může uživatel posílat emailem na adresy mergado@mergado.cz, mergado@mergado.sk, mergado@mergado.com, nebo vložit na stránky https://forum.mergado.cz/, https://forum.mergado.com/.
 • Provozovatel bere na vědomí technické chyby, pokud je uživatel nahlásí obratem po tom co
  nastanou. Nejpozději však do 14 dnů, od toho kdy nastanou.
 • Uživatel bere na vědomí, že vložené informace mohou být poskytnuty třetím stranám - vývojářům aplikací v Mergado Store. Informace o těchto aplikacích jsou dostupné na stránce https://store.mergado.com/.

Platby

 • Cena za užívání aplikace Mergado je uvedena v ceníku dostupném na adrese https://www.mergado.cz/ceny, https://www.mergado.sk/ceny, https://www.mergado.com/pricing, https://store.mergado.com/.
 • Cena za užití aplikace Mergado je splatná měsíčně předem na základě faktury, kterou zašle poskytovatel uživateli vždy počátkem období, ve kterém bude licence poskytnuta.
 • Po dohodě s provozovatelem, lze prodloužit fakturační období na 3 měsíce, 6 měsíců nebo 12 měsíců. V takovém případě je cena za užití aplikace Mergado splatná předem na základě faktury, kterou zašle poskytovatel uživateli vždy počátkem období, ve kterém bude licence poskytnuta.
 • Faktura je splatná do 7 dnů od doručení. Pokud uživatel zjistí na faktuře nesrovnalosti, je oprávněn požadovat její opravení nejpozději do dne splatnosti písemnou formou.
 • Faktury budou zasílány na kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem při registraci.

Doba trvání licence, zánik licence

 • Licence se poskytuje na dobu neurčitou.
 • Tento smluvní vztah může skončit výpovědí nebo jednostranným ukončením.
 • Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 • Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě:
 • neuhrazení měsíčního licenčního poplatku uživatelem do 10 dnů po datu splatnosti,
 • porušení smluvních a licenčních podmínek uživatelem.
 • Uživatel má právo ukončit smluvní vztah v případě porušení smluvních a licenčních podmínek poskytovatelem.
 • Uživatel nemá nárok na vrácení poplatku ani jeho části.

Závěrečná a ostatní ustanovení

 • Toto smluvní ujednání a veškeré právní vztahy na základě tohoto smluvního ujednání vzniklé se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 • Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem budou řešeny dohodou stran. V případě, že dohoda nebude možná, dohodly se smluvní strany, že pro řešení sporů bude příslušný Krajský soud v Brně.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb.. Písemná forma korespondence je zachována také prostřednictvím e-mailu.
 • Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu licenčních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.  
 • Uživatel používá aplikaci Mergado na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání aplikace Mergado.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2017.

Starší verze podmínek užívání aplikace Mergado: